رفتن به بالا

ما کیستیم؟

شماری از جوانان که بی‌هیچ انگیزه خاص سیاسی، نشریه‌ای انتقادی – اصلاحی در حوزه‌های فرهنگ، ادب، هنر، سیاست، دین، اجتماع و اقتصاد راه‌اندازی نمودیم.

تیم کاری هفت قلم به آزادی بیان، دموکراسی و فعالیت‌های مدنی باورمند است و از ارزش‌های دموکراتیک عدول نخواهد کرد.

تعاطی و تعامل اندیشه ها یکی از نیازهای انسان ها در زندگی گروهی و اجتماعی است. ما در یک جهان با صداهای متعدد و متفاوت زندگی می کنیم. تعالی اندیشه می‌تواند محصول تضارب و تعامل افکار تلقی شده و منتج به صعود معنوی و رفاه مادی انسان‌ها شود.

هفت قلم بعنوان یک نشریه آزاد که بر اساس احساس ضرورت متولد شد سعی می نماید تا با شعار رویش و کمال با درک این مهم، گامی هر چند کوچک در جهت ایفای رسالت انسانی بردارد.

هفت قلم نسخه چاپی ندارد، پروژه هم ندارد. هفت‌قلم تنها در فضای سایبر منتشر می‌شود و با روی‌کردی متفاوت در تلاش است که منعکس کننده اندیشه‌های پربار جامعه باشد.

سوالی دارید به ما ایمیل بزنید.

info@haftqalam.com