رفتن به بالا

رسانه‌ای متفاوت

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • الأربعاء ۱۹ ربيع ثاني ۱۴۳۸
  • 2017 Wednesday 18 January

بایگانی‌ها ویژه - مجله انترنتی هفت قلم

یادداشت ویژه

جنیدالله اشکانی:

جامعه مدنی ومدنیت ما

بحث در حوزه جامعه مدنی در کل وخصوصا در جامعه امروزی مان نیازمند وکاوی ومطالعه گسترده دارد که بتواند در جامعه فعلی ما جایگاه خود را دریابد.واین اصطلاح در علوم اجتماعی در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود ، که فارغ از قدرت سیاسی است. وبه مجموعه نهادها، موسسات ، انجمن ها وتشکل های مدنی (غیرخصوصی)را در برمیگرد. تمیز مفهوم جامعه مدنی از مفهوم دولت محصول اندیشه سیاسی قرن هژدهم ونزدهم در غرب بوده است. که در یک مفهوم میتوان ادعا نمود که جامعه مدنی حوزه روابط اجتماعی ودولت حوزه روابط سیاسی میباشد. وجامعه مدنی زمانی واقعیت یافت که رابطه های مالکیت از قید جامعه های باستانی وقرنهای میانه رهای حاصل نمود . از ۱۹۷۰م به بعد مباحث جامعه مدنی جدی در نظر گرفته شد ابتدا با اصطلاح دولت تفاوت نداشت ودر قرن ۱۸ م این تفکیک بوجود آمد. هگل جامعه مدنی را میانجی میان خانواده ودولت (سیستم نیازها)درک کرده بودو اظهار میداشت که  بین دولت وجامعه مدنی رابطه بغرنج، متقابل وتکمیلی برقرار است. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده خود شکل نارسایی دولت  است .در مقایسه با دولت هم مقوله ای جزئی است. خانواده مظهر وحدت وعشق در حالی که جامعه مدنی مظهر تفرق ورقابت است.جامعه مدنی در سه حوزه نظام نیازها یا رابطه اقتصادی، حوزه اجرای عدالت وحوزه اصناف نهادهای رفاهی گفته اند. یک نظر کوتاه درین مورد به اندیشه مارکس که جامعه مدنی را در حوزه زیر بنایی یا اقتصادی ومجموعه روابط میان افراد وطبقات میداند.ونیز مارکس جامعه مدنی را جامعه بورژوایی گفته است. آنتونیوگرامشی ارتباط دولت وجامعه مدنی را در ارتباط باهم بکار برده است. وجامعه مدنی را حوزه روبینا بخش ایدولوژیک آن بکار میبرد. ایشان دولت را حوزه عمومی وجامعه مدنی را حوزه خصوصی در نظر گرفته است. جامعه مدنی حوزه است که در آن کشمکش های اقتصادی ، اجتماعی، وایدولوژیک واقع میشوند. ودولت می کوشدآن منازعات را از طریق وساطت حل کند. کارگران این منازعات درون جامعه مدنی عبارتنداز نیروهااجتماعی ، طبقات، گروها ، جنبشهای اجتماعی، نهادها، سازمانها،گروه فشار،انجمنهاو  احزاب سیاسی نیز یک پا در جامعه مدنی ویک پا در حوزه دولت دارند.آنچه که  در جوامع امروزی ما بعنوان جامعه مدنی نزد عامه مردم تعریف گردیده است . در حقیقت آنچه که از اذهان تیوری پردازان جامعه مدنی بوده  متفاوت میباشد .  وامروز با آنکه نهادهای جامعه مدنی را بعنوان وسیله فشار میداند ولی تا هنوز بنا بر علل مختلف نتوانسته جایگاه اصلی اش را در اجتماع بیابد.که در حقیقت جامعه مدنی امروزی برداشت عام گرایانه در محیط وماحول ما گردیده است.  امیدواری های وجود دارد که جامعه مدنی منحیث نهادهای معتبر در جامعه بتواند موثرت شان را در تحولات جامعه فعلی کشور ایفا کند. منبع: بشریه ، حسین(جامعه شناسی سیاسی ) جنیدالله اشکانی