رفتن به بالا

  • تاریخ‌چه ریش و بروت در افغانستان

    ریش و بروت در گرو مذهب، سیاست و مُد در افغانستان

    ریش و بروت در افغانستان با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو بوده است.مذهب و سیاست در این کشور ریش و بروت را بارها کوتاه و بلند کرده است. دستکم سه مورد، سیاست، مذهب و مد در سرنوشت ریش و بروت در افغانستان نقش داشته‌اند. افغان‌های میان‌سال و پا به‌سن گذاشته طی ۵ دهه اخیر سه مرحله عرفی و اجباری را گذرانده‌اند که در آن مجبور بوده‌اند، ریش و یا بروت خود را به‌کلی بردارند، ...