رفتن به بالا

  • عبدالطیف پدرام:

    ملاحظاتی درباره ساختار سیاسی افغانستان

    ملاحظاتی در باره ساختار سیاسی افغانستان دکتر عبداللطیف پدرام دولت مرکزی یا سیستم فدرال؟ در پنج-شش سال پسین قوت بی‌سابقه پیدا کرده است. چرا کنگره ملی افغانستان در موقعیت جدید و مبتنی بر درک و فهم نوین و غنی از ساختارهای سیاسی به‌ویژه ساختارهای فدرال و کارآمد بودن آن‌ها به‌ویژه برای کشورهای چند ملیتی، و نیز ضرورت دموکراتیزه شدن امر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ...